AVÍS LEGAL

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot que necessites saber sobre aquesta web.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i / o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguen 1 8 anys .

Identificador del responsable de la web

Denominació comercial: Rosell Gallart

Denominació social: Miquel Rosell Juanhuix

NIF: 37644538R

Correu electrònic: info@rosellgallart.com

Domicili social: C/Montserrat 56

08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) Espanya

La seva activitat social és:

  • Elaboració i criança de vins 
  • Elaboració de vins espumosos

¿Et preocupen les teves dades personals?

Llegir “Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Rosell Gallart . D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducci ó n, distribuci ó n o modificaci ó n, total o parcial, llevat que es compti amb el meu autoritzaci ó n com leg í estafa titular.
  • Qualsevol vulneraci ó n dels drets de l’prestador o del meu com leg í estafa titular.
  • La seva utilitzaci ó n per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web rosellgallart.com l’ usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Rosell Gallart o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el port a l’ rosellgallart. com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant rosellgallart.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Rosell Gallart poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Miquel Rosell Juanhuix, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i rosellgallart.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat de les usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Rosell Gallart no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
  • El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal.
  • La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.
  • El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Rosell Gallart amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Tarragona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal rosellgallart.com si us plau dirigiu-vos a info@rosellgallart.com.

 L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 09/11/2020.